eTennis Viet

Đơn Nam/Nữ 3.0 (Men/Women Singles 3.0) - 04/12/2022

Hanoi, Vietnam
December 03, 2022 - December 04, 2022
Bracket Id: 10891 Print View

The bracket has completed.
Bracket complete
Round 1
Round 2
Round 3
Round 4
Finals
Finals 2
ChampionPham Patrick (1)
Bye
Ngọc Sơn Phạm (9)
4-3, 3-4, 1-0
Minh Khôi Trương (8)
Thang Pham Vu (4)
Bye
Bye
Alan Daltry (5)
Bá Viên Nguyễn (6)
Bye
Bye
Trung Đông Đinh (3)
Hung Ha (7)
Bye
Bye
Huy Tùng Phạm (2)
Bye
Ngọc Sơn Phạm (9)
Bye
Bye
Bye
Bye
Bye
Bye
Pham Patrick (1)
4-3, 3-4, 1-0
Minh Khôi Trương (8)
Thang Pham Vu (4)
4-3, 4-2
Alan Daltry (5)
Bá Viên Nguyễn (6)
4-2, 4-2
Trung Đông Đinh (3)
Hung Ha (7)
4-1, 4-3
Huy Tùng Phạm (2)
Hung Ha (7)
2-4, 4-3, 1-0
Ngọc Sơn Phạm (9)
Trung Đông Đinh (3)
Bye
Thang Pham Vu (4)
Bye
Minh Khôi Trương (8)
Bye
Pham Patrick (1)
4-2, 4-2
Alan Daltry (5)
Bá Viên Nguyễn (6)
4-1, 4-0
Huy Tùng Phạm (2)
Ngọc Sơn Phạm (9)
4-2, 4-1
Trung Đông Đinh (3)
Thang Pham Vu (4)
4-0, 4-1
Minh Khôi Trương (8)
Pham Patrick (1)
4-2, 4-1
Huy Tùng Phạm (2)
Alan Daltry (5)
4-3, 4-1
Ngọc Sơn Phạm (9)
Bá Viên Nguyễn (6)
4-3, 4-3
Minh Khôi Trương (8)

Alan Daltry (5)
forfeit
Minh Khôi Trương (8)

Pham Patrick (1)
4-2, 4-2
Alan Daltry (5)
Huy Tùng Phạm (2)
4-1, 4-1
Pham Patrick (1)
Pham Patrick (1)
6-3
Huy Tùng Phạm (2)
Pham Patrick (1)


Loser Round 1
Loser Round 2
Loser Round 3
Loser Round 4
Loser Round 5
Loser Round 6
Finals
Finals 2
Champion
Bracket Menu
Đơn Nam/Nữ 3.0 (Men/Women Singles 3.0) - 04/12/2022 is a tennis tournament in Hanoi, Vietnam.
Playing Levels:
Match Formats:
Gender:
2.50 to 3.25
Singles
All

Results

Bracket Organizer

Hung Ha
Recent Matches
December 04, 2022
Pham P.
Huy Tùng P.
6
3
Pham P.
Alan D.
4, 4
2, 2
Alan D.
Minh Khôi T.

Forfeit
Minh Khôi T.
Bá Viên N.
4, 4
3, 3
Alan D.
Ngọc Sơn P.
4, 4
3, 1
View all matches

Invite Your Friends